กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงสาธิตขนมไทย ในการประชุมนานาชาติ The ICCA Congress 2023 ครั้งที่ 62

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงสาธิตขนมไทย ในการประชุมนานาชาติ The ICCA Congress 2023 ครั้งที่ 62

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ จำกัด (NCC) ให้ดำเนินการจัดแสดง สาธิตขนมไทย เช่น ขนมลูกชุบและฝอยทอง ในการประชุมนานาชาติ (The International Congress and Convention Association หรือ ICCA) ICCA Congress ครั้งที่ 62 จัดโดยสมาคมการประชุมนานาชาติ โดยมีอาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย อาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมสาธิตเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์