กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จัดสอบสัมภาษณ์ โควตารอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จัดสอบสัมภาษณ์ โควตารอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567

                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสอบสัมภาษณ์ โควตารอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 รูปแบบออนไลน์
🎓ระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต รายละเอียดดังนี้
📚 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
📚 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
📚 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
🎓ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
โดยมีคณะกรรมการประจำสาขาวิชาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566