กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต

                 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท สยามนุวัตร จำกัด เพื่อไปถวาย ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมี นางเสาวณีย์ และนาย ธารธร อักษรานุวัตร ประธานในพิธี เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงศาสนาจำนวน ๒,๖๒๙,๘๙๙ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
                โดยมี ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 9 พฤษจิกายน 2566 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
                ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่พิธีพระกฐินพระราชทาน และงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาร่วมยืนแถวรับขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังกล่าว