กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ภาพรวม (9 คณะ)

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ภาพรวม (9 คณะ)
                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาพรวม 9 คณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี