กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมพิธีเปิดโครงการ RMUTP Job Fair 2023 (นัดพบสถานประกอบการ)

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมพิธีเปิดโครงการ RMUTP Job Fair 2023 (นัดพบสถานประกอบการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ RMUTP Job Fair 2023 (นัดพบสถานประกอบการ) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่โลกอาชีพ และได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน รวมถึงศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ภายในงานมีบูธจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 50 แห่ง มาให้บริการนักศึกษา ในการสมัครงาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร