กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายอนุชา พงษ์สระพัง นายกิตติศักดิ์ บูรณะ และนายเอกรินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง“กาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุชีรา ผ่องใส หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นอาจารย์ผู้กำกับดูแล