กิจกรรม

คหกรรมาสตร์ (โชติเวช) ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี”

คหกรรมาสตร์ (โชติเวช) ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา และมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร แก่บุคลากร หน่วยงาน ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีบุคลากรเข้ารับรางวัล ประจำปี 2566 จำนวน 21 รางวัล ดังนี้

 • 🏆ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย (ประเภทบุคคล) ได้แก่ คุณศุภณัฐ ลิ่มทองขาว คหกรรมาสตร์ (โชติเวช) ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี”
 • 🏆รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 🥇ผศ.ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร (สาขาบริการสังคม ทำคุณประโยชน์ เสียสละเพื่อส่วนรวม) 🥇คุณปารเมศ สังฆคุณ (สาขาบริการสังคม ทำคุณประโยชน์ เสียสละเพื่อส่วนรวม)
 • 🏆รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ 🥇ผศ.ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์ ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ :สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดีเด่น) 🥇อาจารย์ ดร.สุชีรา ผ่องใส ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ : ด้านสังคมศาสตร์ (ดีเด่น) 🥇อาจารย์ศักรินทร์ หงศ์รัตนาวรกิจ ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย : ด้านสังคมศาสตร์ (ดีเด่น) 🎖️อาจารย์ขจร อิศราสุชีพ นักวิจัยรุ่นใหม่ (ชมเชย)
 • 🏆รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ 🥇อาจารย์สุกัญญา จันทกุล สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ดีเด่น) 🎖️ผศ.ดร.เชาวลิต อุปฐาก สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (ชมเชย)
 • 🏆รางวัลผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ ผศ.ศันสนีย์ ทิมทอง (ดีเด่น)
 • 🏆รางวัลข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวรับรางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่ 🥇อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ บุคลากรสายวิชาการ (ดีเด่น) 🎖️นางสาวทิพวรรณ คุมมินทร์ บุคลากรสายสนับสนุน (ชมเชย) 🎖️นายณัฎฐชัย ลาภบันลือศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว (ชมเชย)
 • 🏆รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ได้แก่ 🎖️อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ สายวิชาการ (ชมเชย) 🥇นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ สายสนับสนุน (ดีเด่น)
 • 🏆รางวัลบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ได้แก่ นายสิรดนัย กลิ่นมาลัย (ดีเด่น)
 • 🏆รางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ได้แก่ 🎖️อาจารย์เกชา ลาวงษา สายวิชาการ (ชมเชย) 🎖️นายกฤษเมธ รองรัตน์ สายสนับสนุน (ชมเชย)
 • 🏆รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ ผศ.ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม (ชมเชย)
 • 🏆รางวัลเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น (แบบให้เปล่า) ได้แก่อาจารย์ศิวกร ตลับนาค (ชมเชย)
 • 🏆รับรางวัล หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 (ชมเชย)