กิจกรรม

โชติเวช ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้ไทย แก่อาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง

ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้ไทย แก่อาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดฝึกอบรม หลักสูตรการจัดดอกไม้ไทย แก่อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร จัดฝึกอบรม หลักสูตรการจัดดอกไม้ไทย “ศิลปะการพับดอกบัว” แก่อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2567 โดยมี ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรและผู้บรรยายภาษาจีน อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน และอาจารย์อัมพวัน ยันเสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร