กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดเลี้ยงอาหาร การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2567

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดเลี้ยงอาหาร การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2567

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2567 ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดทำอาหาร ได้แก่ มินิเบอร์เกอร์ เค้กชาไทย ข้าวแกงมัสมั่นไก่ ผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ลูกชุบ และน้ำอัญชันมะนาว และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร นำนักศึกษาให้บริการอาหาร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร