กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดเลี้ยงอาหาร การประชุมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดเลี้ยงอาหาร การประชุมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน แก่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดทำอาหาร ได้แก่ มินิเบอร์เกอร์ เค้กชาไทย ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ข้าวแกงมัสมั่นไก่ และผลไม้ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร นำนักศึกษาให้บริการอาหาร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา