กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คหกรรมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม