กิจกรรม

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 67

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ จากพันธุกรรมพืช ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร ในการนำมาพัฒนา การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคหรือบริโภค อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน หัวข้อ “การอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น” จากคุณถิรดา เอกแก้วนำชัย ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม และฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย ได้แก่ การทำจักสานจากใบมะพร้าว, การทำน้ำตาลมะพร้าว, การทำขนมไทยโบราณ, การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรม และฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยากรวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
  • กิจกรรมที่ 2 ฟังบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการคหกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์” โดย อาจารย์อัมพวัน ยันเสน อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
  • กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์กรรมพืชสู่งานคหกรรมศาสตร์ หัวข้อที่ 1 “ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นจากกากมะพร้าว” โดย ดร.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยากร หัวข้อที่ 2 “ขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้มะพร้าว” โดยอาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ และอาจารย์กู้เกียรติ เวียงหฤทัย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นวิทยากร
  • กิจกรรมที่ 4 นำเสนอผลงานการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชสู่งานคหกรรมศาสตร์