กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดสาธิตขนมไทย และงานศิลปหัตถกรรม ในงาน “ประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย (APRICOT) 2024

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดสาธิตขนมไทย และงานศิลปหัตถกรรม ในงาน “ประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย (APRICOT) 2024

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจัดแสดงขนมไทยสาธิตผลงานศิลปหัตถกรรม ในงาน “งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies (APRICOT) 2024 งานแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก จัดโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดแสดงและสาธิตการทำขนมลูกชุบ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ จัดแสดงและworkshop การทำพวงกุญแจจากผ้าปาเต๊ะ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ