กิจกรรม

ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ท้องทะเล”

ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ท้องทะเล”

ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ท้องทะเล” ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติแขนงต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีจิตอาสา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่มา : อาจารย์ศุภสิทฐ์ วราศิลป์