โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงาน […]