กิจกรรม

งานวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556ณ   ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย  รับ 3 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา  กลุ่มระดับคณบดี ระดับดีเด่น 2. รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดีมาก 3. รางวัลที่ 1 โครงการประกวดความสะอาดห้องน้ำและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ

2.แพทย์หญิงบุษยา เตชะเสน ประธานกลุ่มอาร์ตเทค  รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.ดร.วิชัย เจริญธรรมานท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรพัยากรบุคคล บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ปจำกัด รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4.ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)และกรรมการสภาวิชาการ รับรางวัลคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ดีเด่น

5. คุณอารีย์ ซุ้นฟุ่ง ประธานกรรมการกลุ่มวังขนาย รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ รับรางวัลเชิดชูเกรียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สาขาการช่างฝีมือ     ประจำปี 2555

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ สาขาการช่างฝีมือ  รับรางวัลเชิดชูเกรียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555

9.อาจารย์สุกัญญา จันทุกล รับรางวัลบุคคลดีเด่น ลำดับที่ 1 กลุ่มข้าราชการพลเรือนระดับอาจารย์

10. อาจารย์ชมภูนุช   เผือนพิภพ รับรางวัลนักวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11. อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน รับรางวัลบุคคลดีเด่น ลำดับที่ 1 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว

12. นางสาวสุพิศ   รักวณิชย์ นักธุรกิจภาคเอกชน เจ้าของกิจการ (ธุรกิจส่วนตัว) รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น