กิจกรรม

เปิดรับสมัคร (โควตา)

phpThumb_generated_thumbnailjpg

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัคร  6 สาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย     

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ                        

4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    

6. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

****เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่   19 สิงหาคม  ถึง 30 กันยายน 2556 ****

1.  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ (ระบบรับสมัครนักศึกษา)  Website : http://admis.rmutp.ac.th  ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2. สมัครด้วยตนเอง  พร้อมชำระเงิน  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. 

คลิกอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม