กิจกรรม

กำหนดการซ้อยย่อย รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการซ้อยย่อยของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556

ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

************************************************************

07.00 – 08.00 น.  -ลงทะเบียน

08.00 – 09.00 น. -อธิการบดี คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณาจารย์ถ่ายภาพหมู่

09.00 น.                 – ถ่ายภาพหมู่ของมหาบัณฑิตและบัณฑิตตามสาขาวิชา

                                    – มหาบัณฑิตและบัณฑิตถ่ายภาพตามอัธยาศัย

11.30 น.                 – รับประทานอาหารกลางวัน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาแจก

13.00 น.                 – บัณทิตและมหาบัณฑิตเข้าหอประชุม

                                   – ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทบัณทิตแต่ละสาขาวิชา

                                    -กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อสถาบัน ตามลำดับ

                                         * สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและ เครื่องแต่งกาย

                                          * สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟนชั่น

                                          * สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                                          * สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

                                          * สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

                                         * สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

                                        * สาขาคหกรรมศาสตร์

                                       – บัณฑิตรับมอบของที่ระลึกและเข็มวิทยฐานะจากประธาน

14.00 – 16.00 น.  – ซ้อมรับปริญญาบัตร

16.00 น.                 – เสร็จสิ้นการซ้อมรับปริญญาบัตร

หมายเหตุ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ใส่ชุดสุภาพและสวมครุยวิทยาฐานะหรือครุยสถาบันที่จบการศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตแต่งกายในวันซ้อมเหมือนวันรับจริง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555

(อ่านรายละเอียด )