ข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จำนวน 3 กลุ่มวิชา

1. กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557

สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา

ตั้งแต่บันนี้ถึง  วันที่ 29 มีนาคม 2557 สมัครได้ถึงเวลา 08.30 – 12.00 น.

  อ่านรายละเอียด