กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2556  กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายหัวข้อ“ยาเสพติดกับแนวคิด  แบบประชาธิปไตย” และกิจกรรมกลุ่ม “การสร้างนิสัย แห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี  ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีความยุติธรรม และสอดคล้องกับหนึ่งยุทธศาสตร์ 3D Democracy ด้านประชาธิปไตย Decency ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัย  จากสาร เสพติด เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2556 สำนักงานพุทธมณฑล  อ.ศาลายา จ.นครปฐมIMG_2376 DSCN6048 DSCN5963 DSCN5933 DSCN5908 DSCN5907 DSCN5893 DSCN5876 DSCN5855 DSCN5851 DSCN5773 DSCN5765 DSCN5700 DSCN5695 DSCN5686 DSCN5680 DSCN5655 DSCN5639 DSCN5624 DSCN5618 DSC_0092 DSC_0084 DSC_0082 DSC_0063 DSC_0060 DSC_0053 DSC_0046 DSC_0034 DSC_0027 DSC_0020 DSC_0018 1