กิจกรรม

โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย 57

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่าและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ DSC_0584 DSC_0582 DSC_0578 DSC_0568 DSC_0552 DSC_0547 DSC_0545 DSC_0544 DSC_0538 DSC_0533 DSC_0531 DSC_0524 DSC_0523 DSC_0519 DSC_0517 DSC_0511 DSC_0509 DSC_0499 1