กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (TQF)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนและการใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที 2-4 เมษายน 2557 ณ เลคไซด์ ชาเล่ต์ บายไมด้า (ไมด้า กอล์ฟ คลับ) จังหวัดกาญจนบุรี

IMG_8065 IMG_8074 IMG_8075 IMG_8077 IMG_8572 TQF (1) TQF (2) TQF (3) TQF (4) TQF (5) TQF (6) TQF (7) TQF (8) TQF (9) TQF (10) TQF (11) TQF (12) TQF (13) TQF (14) TQF (15) TQF (16) TQF (17) TQF (18) TQF (19) TQF (20) TQF (21) TQF (22) TQF (23) TQF (24) TQF (25) TQF (26) TQF (27) TQF (28) TQF (29) TQF (30) TQF (31) TQF (32) TQF (33) TQF (34) TQF (35) TQF (36) TQF (37) TQF (38) TQF (39) TQF (40) TQF (41)