กิจกรรม

กฐินพระราชทาน 57

คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน โดยมีคุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงวัดจำนวนทั้งสิ้น 4,926490 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ได้มอบเงินทุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับทุน

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นักศึกษาเข้าร่วมพิธี พร้อมดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร