กิจกรรม

อาจารย์คหกรรมเป็นวิทยากรพัฒนาทักษะการผลิตสินค้า

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการผลิต ในหลักสูตร “เทคนิคการผลิตสินค้าจากดอกไม้ดินไทยและดินญี่ปุ่น ตามแนวทางพระราชดำริ” โดยมี อ.นิอร ดาวเจริญพร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดโคกสะพานขาว หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค การต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สร้างรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ภายใต้แนวทางพระราชดำริ