ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(Master of Home Economics Program in Home Economics)
จำนวน 3 กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
สมัครผ่านทางเว็บไซต์
http://admis.rmutp.ac.th หรือ http://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือกระบบรับสมัครนักศึกษา
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
สมัครด้วยตนเอง และชำระเงิน
ณ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ชำระเงิน งานการเงิน ชั้น 2 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559