กิจกรรม

ศึกษาดูงาน NIKE

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพระบบลีน ชุดกีฬา NIKE ณ บริษัท ไฮเทค แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข เป็นผู้ประสานงาน และกำกับดูแลในครั้งนี้