กิจกรรม

งานเปิดโครงอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดแสดงผลงาน เนื่องในโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558