กิจกรรม

Goodbye Senior’58

คหกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีว่าที่บัณฑิต จัดงาน Goodbye Senior’58

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดงาน “Goodbye Senior”ภายใต้งาน“Black & White” จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อแสดงความยินดีและสร้างความรักความสามัคคีภายในคณะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เมื่อ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัล ริเวอร์