กิจกรรม

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตกแต่งดอกไม้งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล

  • การจัดดอกไม้ในงานพิธีสำคัญของรัฐบาลไทย ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

และในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอีกครั้งที่ทางคณะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดิ์ดีถวายแด่สมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทย ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก คณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดตกแต่งงานรัฐพิธีดังกล่าวอย่างสวยงามในรูปแบบการจัดดอกไม้แบบไทยร่วมสมัย ได้รับคำชื่นชมจากผู้นำประเทศ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมากมาย

  • โดยในการถ่ายทอดสดรัฐพิธี ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศ ชื่อของมหาวิทยาลัย ว่าเป็นผู้จัดตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม สมพระเกียรติ เป็นที่น่าชื่นชม

การดำเนินการ สำเร็จได้จากทีมงาน โดยการบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และทีมกำลังสำคัญจากคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่พร้อมใจกันปฏิบัติงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดีผ่านผลงานครั้งนี้