ข่าวประกาศ

เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี และ เทียบโอน

  •     สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น
  •     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  •     สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  •     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  •     สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่  23 สค. 59 – 30 กย. 59

พร้อมชำระเงิน จำนวน 300 บาท ตั้งแต่ 8.30–16.00 น.ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 งานทะเบียน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  หลักฐานการสมัครด้วยตนเอง จำนวนอย่างละ  1 ฉบับ

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา GPA 2.50 ขึ้นไป*ยกเว้น*สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ปี , และหลักสูตรต่อเนื่อง  GPA 2.75 ขึ้นไปสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร หลักสูตร 4 ปี GPA 2.75 ขึ้นไป