กิจกรรม

Sounds of love

พิธีเปิด ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เสียงแห่งความจงรักภักดี :Sounds of love” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติในโครงการ เสียงแห่งความจงรักภักดี: Sounds of love โดยมีท่าน มล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อ 24 กันยายน 2559 ณ ศาลาเฉลิมกรุง ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดแสดงสาธิตทางวัฒนธรรมไทยด้านอาหาร การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน และการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ภายในงาน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมดำเนินการเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลดังกล่าว