กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา

นักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่ 9 คณะเทคโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำกิจกรรมจิตอาสา และแจกสิ่งของแก่ประชาชนผู้เดินทางร่วมพิธีน้อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง s__38633638 s__38633639 s__38633640 s__38633641 s__38633642 s__38633648 s__38633659 s__38633661 s__38633662 s__38633663 s__38633665 s__38633666 s__38633667