ข่าวประกาศ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านร่วม โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ชมนิทรรศการ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 10 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์