กิจกรรม

การถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต

คหกรรมศาสตร์ ขานรับการถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเจตจำนงและนโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560

ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยมีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกาศเจตจำนง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อตระหนักในความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน ไม่ทุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร