กิจกรรม

Goodbye Senior “ Prom Night Party ”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงาน “Goodbye Senior ” เพื่อเลี้ยงฉลองให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในงาน “Prom Night Party” ภายใต้กิจกรรมการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์และคณาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์