กิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

คหกรรมฯ ระดมร่างแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการทำแผนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยแบ่งผู้รับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง