กิจกรรม

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเทศเวียดนาม

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประเทศเวียดนาม

นางสาวฤทัย สุนทรฐิติ และนายชวัลวิชญ์ โพธิ์แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในตำแหน่ง Assistant Merchandiserณ บริษัท โอเรียนตอล การ์เม้นท์ จำกัด เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 และได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่สาขา ในประเทศเวียดนาม เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศ ตรวจเยี่ยม ดูแล และให้คำปรึกษา กับนักศึกษา ในระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับทางบริษัท

ที่มา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข  อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั้น