กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

คหกรรมศาสตร์…ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมด้วย ดร.วิชัย ธรรมานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ร่วมประชุมพร้อมให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะใการดำเนินงานของคณะ  เมื่อ 28 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา

14