กิจกรรม

รางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร 13 ปี

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร 13 ปี

RMUTP GOES DIGITAL: Go Kids for Good Society

ในโอกาสครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Go Kids for Good Society และประธานมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร แก่บุคลากร หน่วยงาน ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีบุคลากรเข้ารับรางวัลและขอแสดงความยินดีแก่บุคคลดังนี้

  • รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น : ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
  • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย : นายภูเบศร์ เจษฎ์เมธี เจ้าของกิจการร้านมาลัยวรรณ
  • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น : นายรวิโรจน์  จองแค เจ้าของกิจการร้านเวียงไหม wedding studio
  • รางวัลผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิม : อ.ฉวีวรรณ แจ้งกิจ อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มลูกจ้างประจำ : นายสายชล รุ่งโรจน์  พนักงานสถานที่ ระดับ 2
  • รางวัลบุคลิกภาพดีเด่น  : นายเกชา ลาวงษา นักวิชาการศึกษา