กิจกรรม

Good Kids for Good Society

ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ (การแกะสลัก) การฝึกอบรมระยะสั้นด้านคหกรรมศาสตร์ แสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความสนใจจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์