กิจกรรม

รับมอบม้านั่งสนาม เพื่อเป็นสาธารณะประโชยน์ ของนักศึกษา

 

รับมอบม้านั่งสนาม เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ของนักศึกษา

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร มอบ ม้านั่งสนาม จำนวน ๕ ตัว เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ นั่งพักผ่อน และทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษามาหวิทนาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์   ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา ผู้รับมอบม้านั่งสนาม เมื่อ 9 กรกฎาคม 2561