กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) 

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและแนะแนวทางการปฎิบัติตัว ในรั้วมหาวิทยาลัยให้เข้ากับสังคมใหม่ และสิ่งแวดล้อม ครู-อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนใหม่ พร้อมทั้งฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในหลักสูตร “เก่ง ดี มีคุณธรรม นำสู่ความสำเร็จ”การทำกิจกรรมกลุ่ม Mindset กับความสำเร็จในชีวิตวันเรียน สร้างความมั่นใจในตนเอง และเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษา โดยวิทยากร อาจารย์ นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล จัดขึ้นโดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  เมื่อ 7 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร