กิจกรรม

ประชุมร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ 904 จัดวิทยากรจิตอาสา

การประชุมร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ 904 จัดวิทยากรจิตอาสา ตามแนวพระราชดําริ หลักสูตรจิตอาสา 904

ตามที่ หน่วยราชการในพระองค์ 904 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2561 ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์“วิภาวดี”นั้น

ในการนี้ พ.อ.ชินสรณ์ เรืองศุข ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ผบ.ม.1 รอ. เข้าร่วมประชุมขอรับการสนับสนุนวิทยากร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก วิทยากรหลักสูตรขนมไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ วิทยากรหลักสูตรอาหารไทย และอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง วิทยากรหลักสูตรอาหารแปรรูป เข้าร่วมประชุมเมื่อ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์