กิจกรรม

โครงการพันธุกรรมพืช ประจำปี 2562

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ประจำปี 2562

อาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิด โครงการ“ตามรอยพระราชดำริเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ประจำปี 2562” จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการและรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ “กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช”และอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช             โดยอาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย