กิจกรรม

Chotiwet Open House 2018

คหกรรมศาสตร์ เปิดบ้าน จัดงาน Chotiwet Open House 2018 “Spark Idea”ต้อนรับน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนว

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับครูแนะแนว และน้องๆนักเรียน ในงาน Chotiwet Open House 2018 “Spark Idea”เพื่อเผยแพร่ และแนะนำการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เดินแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคหกรรมศาสตร์ (Work shop) ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เมื่อ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร