กิจกรรม

บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด

คหรรมศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับตัวแทน บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางสาวรติมาการณ์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดี ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและ เครื่องแต่งกาย และอาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทนันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด เข้าพบเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียน อาทิเช่น การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ รับบัณฑิตของคณะเข้าทำงาน การฝั่งตัวของอาจารย์ในสถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติ ในการเรียนการสอน และต่อยอดถึงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่อไป มื่อ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวชมพู  อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์