กิจกรรม

ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน

ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากบริษัท C.C.T Express Co.,LTD ให้ดำเนินการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่หลักสูตรเพ้นท์ร่มพับดอกบัว ร้อยมาลัย แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน เมื่อ 16 มกราคม 2562 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของไทย

ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์ลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุชีรา ผ่องใส อาจารย์กิตติ ยอดอ่อน  อาจารย์สมปรารถนา สุขสละ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานดังกล่าว