กิจกรรม

รับรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร 14ปี RMUTP

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดงาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN และประธานมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร แก่บุคลากร หน่วยงาน ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีบุคลากรเข้ารับรางวัลและขอแสดงความยินดีแก่บุคคลดังนี้

  • รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น : อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • รางวัลผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพรรณ บุญยรัตกลิน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ บุญนา อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น : อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน : นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง
  • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น : นายอติพงษ์ เพ็งนู ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มลูกจ้างประจำ : นายรังสรรค์ สรรพนา