กิจกรรม

FOOD TRUCK CLUB (THAILAND)

คหรรมศาสตร์ …ให้การต้อนรับผู้บริหาร  FOOD TRUCK CLUB (THAILAND)

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธานฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) FOOD TRUCK CLUB (THAILAND) และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ของคณะ พร้อมเข้าพบเพื่อแนวทางการสร้างมาตรฐานครัวบนรถฟู้ดทรัค ของโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค เมื่อ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์