กิจกรรม

RMUTP JOB FAIR 2019

โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตราชมงคลพระนคร “RMUTP JOB FAIR 2019”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ “RMUTP JOB FAIR 2019” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่โลกอาชีพ และได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน รวมถึงศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานมีบูธจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 80 บริษัท และการอบรมอาชีพอิสระหลักสูตรพวงกุญแจถั่วลันเตา โดยอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์เปชา ลาวงษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย  เมื่อ 25 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา  ศูนย์พณิชยการพระนคร